Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik archiwista

Zostań specjalistą od dokumentacji

Dla kogo jest ten kierunek?

To bardzo odpowiedzialny zawód, którego celem jest zarówno stosowne zabezpieczenie i ewidencjonowanie zbiorów danej instytucji, przedsiębiorstwa bądź osoby prywatnej, jak również opracowywanie przechowywanej dokumentacji ułatwiające jej odnalezienie wszystkim zainteresowanym. Technik archiwista (kod zawodu: 441403) to osoba zajmująca się szeroko pojętą organizacją oraz prowadzeniem archiwum. Technik dysponuje stosowną wiedzą dotyczącą przepisów prawnych związanych z przechowywaniem różnego typu dokumentów i akt, prawa autorskiego, a także ochrony danych osobowych. Doskonale wie, w jakich warunkach i w jakiej formie powinny być składowane dokumenty w zależności od nośnika, a także przez jaki okres oraz kto może mieć do nich dostęp.

Wykwalifikowanego technika archiwistę wyróżnia ponadto umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy. Dodatkowym atutem cenionym przez potencjalnych pracodawców będzie dokładność, skrupulatność, a także dobra pamięć i umiejętność kojarzenia faktów.

Jakie zadania i obowiązki ma technik archiwista?

Do jego obowiązków należeć będzie przede wszystkim gromadzenie dokumentacji, jej opracowywanie, klasyfikowanie i zabezpieczanie. Jednocześnie może on zajmować się zarówno dokumentacją aktową, techniczną czy też geodezyjno-kartograficzną w tradycyjnej, papierowej formie, jak również dokumentacją audiowizualną oraz na nośnikach elektronicznych. W celach zabezpieczania szczególnie wartościowych materiałów czy też katalogowania zbiorów jego zadaniem będzie także ich digitalizacja.

Rolą wykwalifikowanego technika archiwisty będzie również udostępnianie zasobów znajdujących się pod jego opieką, wykonywanie kwerend, wystawianie zaświadczeń i odpisów oraz tworzenie kopii zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Do jego zadań należeć będzie ponadto wdrożenie odpowiedniego postępowania w razie uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentacji bądź podjęcie niezbędnych działań związanych z zabezpieczeniem zasobów z likwidowanej jednostki organizacyjnej. Poza tym osoba wykonująca ten zawód będzie odpowiedzialna za sporządzanie oraz kontrolowanie prawidłowości sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz weryfikacja ich zgodności z przekazywanymi zasobami.

Absolwenci naszej szkoły na kierunku technik archiwista posiadają także niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi programów informatycznych i innych systemów wspomagających obieg i zarządzanie dokumentacją, a także ewidencję użytkowników korzystających z zasobów. Znają również metody popularyzacji gromadzonej w danej instytucji dokumentacji.

Gdzie szukać zatrudnienia po uzyskaniu dyplomu?

Osoby posługujące się tym tytułem znajdą zatrudnienie przede wszystkim w państwowych i zakładowych archiwach. Technik może zajmować się opracowywaniem oraz przechowywaniem dokumentacji w takich instytucjach jak Instytut Pamięci Narodowej oraz sądy, a także w kancelariach prawnych i notarialnych, szpitalach czy też bankach. Poza tym może podjąć pracę w prywatnych firmach zajmujących się profesjonalnym przechowywaniem dokumentów i akt dla różnego typu instytucji, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Archiwa państwowe
 • Archiwa zakładowe
 • Archiwa instytucji takich jak kancelarie prawne i notarialne, sądy, szpitale, banki itd.
 • Firmy porządkujące i przechowujące akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych
Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy prowadzenia archiwum
 • Organizowanie archiwum
 • Prowadzenie archiwum
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy prowadzenia archiwum
 • Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjnokartograficznej
 • Opracowywanie dokumentacji audiowizualne
 • Gromadzenie dokumentacji na informatycznych nośnikach danych
 • Język obcy zawodowy
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Zakładanie archiwum i samodzielna organizacja pracy
 • Zgodne z zasadami gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego
 • Klasyfikowanie i kwalifikowanie zasobu archiwalnego
 • Udostępnianie dokumentów i przeprowadzanie kwerend archiwalnych
 • Zgodne z prawem wystawianie zaświadczeń, odpisów i tworzenie kopii
 • Opracowywanie zasobu archiwalnego i inwentarza książkowego
 • Znajomość i obsługa systemu komputerowego ułatwiającego klasyfikację i przechowywanie dokumentacji
 • Odpowiednie zabezpieczenie zasobu archiwalnego
 • Umiejętność odpowiedniego zarządzania zasobami archiwalnymi
 • Znajomość słownictwa w języku obcym z zakresu archiwistyki