Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opieka w domu pomocy

Dla kogo jest ten kierunek?

To praca z osobami w różnym wieku, które potrzebują profesjonalnego wsparcia ze względu na swoją sytuację życiową lub obniżoną kondycję psychofizyczną. Opiekun w domu pomocy społecznej może sprawować m.in. funkcję pomocy pielęgniarskiej, zajmując się szeroko pojętym zaspokajaniem potrzeb biologicznych swoich podopiecznych. Pod jego skrzydła trafiają przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore lub dotknięte kalectwem, a także z innych przyczyn niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Decydując się na kształcenie w tym kierunku należy mieć świadomość problemów i schorzeń, z którymi mogą borykać się podopieczni DPS. Ze względu na charakter tego zawodu praca w nim staje się jednak realną możliwością niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Czym zajmuje się opiekun w domu pomocy społecznej?

Osoba pracująca w tym zawodzie wykonuje niezbędne czynności pielęgnacyjno-higieniczne, a także wspiera emocjonalnie swoich podopiecznych, współpracując ściśle zarówno z pedagogiem i psychologiem, jak również z członkami rodziny mieszkańców DPS. Wykwalifikowany opiekun domu pomocy społecznej, dokonując bieżącej oceny stanu i możliwości psychofizycznych podopiecznego, zachęca go ponadto do aktywności, a jeśli jest to możliwe, do zwiększania samodzielności. Poza tym pomaga realizować zalecenia lekarzy i reszty zespołu terapeutycznego, a w nagłych przypadkach udziela pomocy przedmedycznej.

Absolwenta tego kierunku cechuje znajomość podstaw anatomii człowieka, a także schorzeń i dolegliwości, które najczęściej dotykają osoby starsze oraz innych mieszkańców DPS. W codziennej pracy opiekuna w domu pomocy społecznej niezbędna jest ponadto wiedza z zakresu użytkowania sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego, jak również nieustanny rozwój kompetencji w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktu z podopiecznymi oraz ich najbliższymi.

Jakie kwalifikacje uzyska absolwent kierunku?

Symbol cyfrowy dla zawodu jakim jest opiekun w domu pomocy społecznej to: 341203. W naszej szkole w trakcie nauki na tym kierunku zdaje się tym samym jedną kwalifikację:

 • K1 – Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec IV, ostatniego semestru.

Jakie są możliwości zatrudnienia w tym zawodzie?

Posiadając kwalifikacje z zakresu świadczenia usług opiekuńczo-wspierających pracę podjąć można oczywiście w domu pomocy społecznej. Absolwent tego kierunku, ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności, znajdzie zatrudnienie również w środowiskowych domach samopomocy, a także w domach małego dziecka czy też dla samotnych matek i kobiet w ciąży. Poza tym może on ubiegać się o pracę w ośrodkach wsparcia oraz schroniskach dla bezdomnych, w hospicjach bądź szpitalach na oddziałach rehabilitacji.

Kwalifikacje zdobyte w trakcie kształcenia umożliwiają podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie niezbędne jest profesjonalne wsparcie osób w pełni lub częściowo niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • opiekuńczość,
 • empatia,
 • cierpliwość,
 • serdeczność,
 • komunikatywność.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej, uwzględniający jej poziom możliwości psychofizycznych,
 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą,
 • utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,
 • wspierać oraz motywować osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiające samorealizację i rozwijające zainteresowania.
 • Będziesz mogła podjąć pracę w:
 • hospicjum,
 • domu pomocy społecznej,
 • środowiskowym domu samopomocy,
 • domu małego dziecka,
 • szpitalu.