Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Technik ortopeda
pracuj jako ortopeda
Nie wymagamy matury
0 zł opłat
2 lata nauki
Może to być zawód dający wykonującej go osobie naprawdę wiele satysfakcji. Technik ortopeda wykonuje i dobiera do indywidualnych potrzeb pacjenta odpowiednie przedmioty ortopedyczne czy też innego typu środki pomocnicze niezbędne w jego rehabilitacji lub codziennym funkcjonowaniu. Wykonuje on więc zawód, w którym we współpracy z lekarzami, rehabilitantami lub fizjoterapeutami w realny sposób pomaga podnieść komfort życia osób niepełnosprawnych, jak i powrócić do pełnej bądź przynajmniej częściowej sprawności pacjentom zmagającym się z różnego rodzaju chorobami lub urazami narządu ruchu.

Zawodowa pomoc

Zawód technik ortopeda wpisany jest do klasyfikacji zawodów i specjalności pod kodem 321403. Absolwent tego kierunku posiada średnie wykształcenie medyczne oraz dysponuje wiedzą wysoce specjalistyczną z zakresu biomechaniki ortopedycznej, a także anatomii topograficznej i plastycznej. Dobrze zna również ogólną anatomię, fizjologię oraz patologie ludzkiego ciała, jak i posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii.

Wykwalifikowany technik ortopeda potrafi prawidłowo ocenić potrzeby pacjenta oraz wykonać indywidualnie dopasowany sprzęt, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Samodzielnie pobiera w tym celu miary, sporządza rysunki techniczne i wykonuje pozytywy gipsowe, a także instruuje pacjenta, jak obchodzić się ze sprzętem. Dokonuje ponadto niezbędnych napraw oraz przeglądów. Jest również zorientowany w aktualnie rekomendowanych rozwiązaniach konstrukcyjno-technologicznych czy też stosowanych surowcach i materiałach.

Dla kogo jest ten kierunek?

Na absolwentów tego kierunku czekają etaty przede wszystkim w zakładach wytwórczych oraz naprawczych, także tych funkcjonujących przy szpitalach oraz klinikach czy też przy poradniach lub sanatoriach. Poza tym wykwalifikowany technik ortopeda może podjąć pracę w punktach dystrybucji sprzętów rehabilitacyjnych oraz zakładach naukowo-badawczych prowadzących projekty nad rozwojem tego rodzaju zaopatrzenia medycznego.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Zakłady wytwórcze i naprawcze przedmiotów ortopedycznych
Przyszpitalne zakłady wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
Punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych
Poradnie zaopatrzenia ortopedycznego
Własna działalność gospodarcza

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy techniki ortopedycznej
Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez
Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie protez
Wykonywanie obuwia ortopedycznego
Dobieranie i eksploatacja przyrządów ortopedycznych i środków pomocniczych
Język obcy zawodowy

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Planowanie i realizowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
Dobieranie metod przetwarzania i obróbki stosowanych w ortopedii materiałów i surowców
Znajomość sposobów obróbki, montażu i demontażu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
Umiejętność pobierania niezbędnych miar, wykonywania gipsowych odlewów i dobieranie surowców i półfabrykatów potrzebnych do wykonania tymczasowych protez
Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii i sprzętów stosowanych przy pomiarach i produkcji
Umiejętność ocenienia potrzeb osoby niepełnosprawnej i dostosowania do nich rodzaju sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
Dostosowywanie sprzętów codziennego użytku do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
Nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną i jej otoczeniem
Instruowanie niepełnosprawnego i jego bliskich w temacie użytkowania i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii, etyki, anatomii, fizjologii i patologii
Znajomość słownictwa w języku obcym i migowym z zakresu ortopedii
Dokonywanie bieżących przeglądów, konserwacji i napraw przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
Współpraca w zespole terapeutyczno-rehabilitacyjnym
Zapisz się

Podobne kierunki i kursy Co powiesz na...?

Kierunek medyczny

Opiekun medyczny

Zobacz

Kierunek medyczny

Podolog

Zobacz

Kierunek medyczny

Protetyk słuchu

Zobacz

Kierunek zawodowy

Technik optyk

Zobacz