Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik ortopeda

Pracuj jako ortopeda

Dla kogo jest ten kierunek?

Technik ortopeda specjalizuje się przede wszystkim w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych. Absolwent kierunki powinien mieć dużą wiedzę z dziedziny biomechaniki ortopedycznej, anatomii topograficznej i plastycznej. Wymagana jest znajomość anatomii oraz proporcji ludzkiego ciała. Technik ortopeda często realizuje indywidualne zamówienia na sprzęt rehabilitacyjny oraz ortopedyczny. Ważne jest, aby miał zdolności manualne i umiał dostosowywać przedmioty ortopedyczne do potrzeb i anatomii konkretnego człowieka. Wymaga się od niego cierpliwości i dokładności. Technik ortopeda powinien być osobą skrupulatną, która potrafi zorganizować swoje miejsce pracy. Absolwenci kierunku mają szansę na zatrudnienie. Czekają na nich etaty w zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, poradniach zaopatrzenia ortopedycznego, a także w szpitalach i przychodniach.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Zakłady wytwórcze i naprawcze przedmiotów ortopedycznych
 • Przyszpitalne zakłady wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych
 • Poradnie zaopatrzenia ortopedycznego
 • Własna działalność gospodarcza
Przedmioty:
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy w ortopedii
 • Zarys psychologii z etyką
 • Język migowy
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Biomechanika ortopedyczna
 • Technologia obróbki materiałów
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Zarys kinezyterapii
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Planowanie i realizowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • Dobieranie metod przetwarzania i obróbki stosowanych w ortopedii materiałów i surowców
 • Znajomość sposobów obróbki, montażu i demontażu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • Umiejętność pobierania niezbędnych miar, wykonywania gipsowych odlewów i dobieranie surowców i półfabrykatów potrzebnych do wykonania tymczasowych protez
 • Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii i sprzętów stosowanych przy pomiarach i produkcji
 • Umiejętność ocenienia potrzeb osoby niepełnosprawnej i dostosowania do nich rodzaju sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • Dostosowywanie sprzętów codziennego użytku do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
 • Nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną i jej otoczeniem
 • Instruowanie niepełnosprawnego i jego bliskich w temacie użytkowania i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii, etyki, anatomii, fizjologii i patologii
 • Znajomość słownictwa w języku obcym i migowym z zakresu ortopedii
 • Dokonywanie bieżących przeglądów, konserwacji i napraw przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Współpraca w zespole terapeutyczno-rehabilitacyjnym