Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Technik ortopeda

Pracuj jako ortopeda

Dla kogo jest ten kierunek?

Może to być zawód dający wykonującej go osobie naprawdę wiele satysfakcji. Technik ortopeda wykonuje i dobiera do indywidualnych potrzeb pacjenta odpowiednie przedmioty ortopedyczne czy też innego typu środki pomocnicze niezbędne w jego rehabilitacji lub codziennym funkcjonowaniu. Wykonuje on więc zawód, w którym we współpracy z lekarzami, rehabilitantami lub fizjoterapeutami w realny sposób pomaga podnieść komfort życia osób niepełnosprawnych, jak i powrócić do pełnej bądź przynajmniej częściowej sprawności pacjentom zmagającym się z różnego rodzaju chorobami lub urazami narządu ruchu.

Zawód technik ortopeda wpisany jest do klasyfikacji zawodów i specjalności pod kodem 321403. Absolwent tego kierunku posiada średnie wykształcenie medyczne oraz dysponuje wiedzą wysoce specjalistyczną z zakresu biomechaniki ortopedycznej, a także anatomii topograficznej i plastycznej. Dobrze zna również ogólną anatomię, fizjologię oraz patologie ludzkiego ciała, jak i posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii.

Wykwalifikowany technik ortopeda potrafi prawidłowo ocenić potrzeby pacjenta oraz wykonać indywidualnie dopasowany sprzęt, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Samodzielnie pobiera w tym celu miary, sporządza rysunki techniczne i wykonuje pozytywy gipsowe, a także instruuje pacjenta, jak obchodzić się ze sprzętem. Dokonuje ponadto niezbędnych napraw oraz przeglądów. Jest również zorientowany w aktualnie rekomendowanych rozwiązaniach konstrukcyjno-technologicznych czy też stosowanych surowcach i materiałach.

Jakie są perspektywy po zdobyciu dyplomu?

Na absolwentów tego kierunku czekają etaty przede wszystkim w zakładach wytwórczych oraz naprawczych, także tych funkcjonujących przy szpitalach oraz klinikach czy też przy poradniach lub sanatoriach. Poza tym wykwalifikowany technik ortopeda może podjąć pracę w punktach dystrybucji sprzętów rehabilitacyjnych oraz zakładach naukowo-badawczych prowadzących projekty nad rozwojem tego rodzaju zaopatrzenia medycznego.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Zakłady wytwórcze i naprawcze przedmiotów ortopedycznych
 • Przyszpitalne zakłady wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych
 • Poradnie zaopatrzenia ortopedycznego
 • Własna działalność gospodarcza
Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy techniki ortopedycznej
 • Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez
 • Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie protez
 • Wykonywanie obuwia ortopedycznego
 • Dobieranie i eksploatacja przyrządów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Język obcy zawodowy
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Planowanie i realizowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • Dobieranie metod przetwarzania i obróbki stosowanych w ortopedii materiałów i surowców
 • Znajomość sposobów obróbki, montażu i demontażu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • Umiejętność pobierania niezbędnych miar, wykonywania gipsowych odlewów i dobieranie surowców i półfabrykatów potrzebnych do wykonania tymczasowych protez
 • Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii i sprzętów stosowanych przy pomiarach i produkcji
 • Umiejętność ocenienia potrzeb osoby niepełnosprawnej i dostosowania do nich rodzaju sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • Dostosowywanie sprzętów codziennego użytku do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
 • Nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną i jej otoczeniem
 • Instruowanie niepełnosprawnego i jego bliskich w temacie użytkowania i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii, etyki, anatomii, fizjologii i patologii
 • Znajomość słownictwa w języku obcym i migowym z zakresu ortopedii
 • Dokonywanie bieżących przeglądów, konserwacji i napraw przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • Współpraca w zespole terapeutyczno-rehabilitacyjnym