Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Opiekun osoby starszej

Pomagaj innym

Dla kogo jest ten kierunek?

Nie każdy może cieszyć się jesienią swojego życia w zdrowiu i dobrej kondycji. Ze względu na schorzenia i wynikające z wieku dolegliwości wielu seniorów potrzebuje profesjonalnego wsparcia, którego z różnych względów nie mogą zapewnić im najbliżsi. Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej (kod zawodu: 341202) jest więc przede wszystkim świadczenie usług w zakresie wspierania swojego podopiecznego w codziennym funkcjonowaniu. Pomaga mu on z uwzględnieniem zarówno możliwości i ograniczeń seniora wynikających z jego kondycji psychofizycznej, jak również jego sytuacji społecznej oraz innych indywidualnych aspektów życiowych.

Kluczowe w tym zawodzie jest ponadto udzielanie wsparcia emocjonalnego, którego bazę stanowić będzie wiedza z zakresu psychologii i socjologii.

Na czym polega praca opiekuna osoby starszej?

Jego najważniejszym zadaniem jest pomoc podopiecznemu w wykonywaniu codziennych czynności, które obejmują m.in. planowanie i organizację gospodarstwa domowego. Wykwalifikowany opiekun osoby starszej dba także o prawidłowe przyjmowanie przepisanych przez lekarza leków oraz udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia. Jeżeli rodzaj i stopień niepełnosprawności uniemożliwiają seniorowi samodzielne ubieranie się, mycie czy zaspokajanie innych potrzeb biologicznych, wykonuje on również wszystkie niezbędne czynności pielęgnacyjne i higieniczne. Jego rolą jest ponadto aktywizacja podopiecznych w miarę ich możliwości psychofizycznych – zachęcanie do rozwijania zainteresowań i pasji oraz wspieranie w zwiększaniu samodzielności życiowej. Opiekun osoby starszej organizuje podopiecznemu czas wolny wykorzystując dostępne zasoby i znane mu narzędzia.

Absolwent tego kierunku powinien rozwijać u siebie zarówno cierpliwość i systematyczność, jak również kompetencje z zakresu komunikacji. Poza tym wykwalifikowanego opiekuna osób starszych wyróżnia znajomość podstaw anatomii i schorzeń, na jakie cierpią ludzie w podeszłym wieku. Posiada on ponadto wiedzę dotyczącą podstawowych świadczeń przysługujących seniorom, a także obsługi i prawidłowego użytkowania sprzętu oraz innych przedmiotów rehabilitacyjno-ortopedycznych.

Gdzie szukać zatrudnienia w tym zawodzie?

Zwiększający się z roku na rok odsetek seniorów zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Europy nierozerwalnie wiąże się z coraz wyższym zapotrzebowaniem na profesjonalistów wspierających tę grupę społeczną w jej codziennym funkcjonowaniu. Wykwalifikowany opiekun osób starszych może szukać pracy zarówno w domach seniora, jak również w domach pomocy społecznej oraz dziennego pobytu. Poza tym jest również niezbędną częścią zespołu w sanatoriach oraz hospicjach. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie także w agencjach, które specjalizują się w opiece nad osobami starszymi w ich domach.

Po zdobyciu kwalifikacji w tym zawodzie istnieje ponadto możliwość założenia własnej działalności gospodarczej związanej z doraźną pomocą czy też całodobowym wsparciem seniorów.

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • opiekuńczość,
 • empatia,
 • cierpliwość,
 • serdeczność,
 • komunikatywność.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
 • dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
  – nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
Perspektywy zatrudnienia:
 • domy dziennego pobytu;
 • domy pomocy społecznej;
 • domy spokojnej starości;
 • sanatoria,
 • domy prywatne
Przedmioty:
 • język obcy w pomocy społecznej
 • język migowy
 • organizacja opieki nad osobą starszą
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • opieka i wsparcie osoby starszej
 • aktywizacja społeczna