Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Opiekun osoby starszej

Pomagaj innym

Dla kogo jest ten kierunek?

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie różnych usług w zakresie wspierania osób starszych. Opiekun pomaga swojemu podopiecznemu, czyli osobie starszej w codziennych czynnościach, które obejmują planowanie i organizację gospodarstwa domowego. Wykwalifikowany specjalista wykonuje również czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, a także udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej. Jego rolą jest aktywizacja pacjentów – zachęcanie ich do rozwijania zainteresowań i pasji i wspieranie w zwiększaniu samodzielności życiowej.  Opiekun osoby starszej powinien być cierpliwy, systematyczny i komunikatywny. Znajomość anatomii i schorzeń, na jakie cierpią osoby w podeszłym wieku, również jest wskazana w pracy opiekuna.  Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w domach opieki oraz agencjach, które specjalizują się w opiece nad osobami starszymi.

Kierunek dla osób które charakteryzuje:
 • opiekuńczość,
 • empatia,
 • cierpliwość,
 • serdeczność,
 • komunikatywność.
Absolwent nauczy się m.in.:
 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
 • dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
  – nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
Perspektywy zatrudnienia:
 • domy dziennego pobytu;
 • domy pomocy społecznej;
 • domy spokojnej starości;
 • sanatoria,
 • domy prywatne
Przedmioty:
 • język obcy w pomocy społecznej
 • język migowy
 • organizacja opieki nad osobą starszą
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • opieka i wsparcie osoby starszej
 • aktywizacja społeczna