Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Opiekun medyczny

Pomagaj i pracuj

Wśród proponowanych w naszej szkole policealnej szkoleń, wyjątkowe miejsce zajmuje kierunek zawodowy na opiekuna medycznego. Jest to profesja wymagająca wielkiej delikatności oraz umiejętności szybkiej reakcji z wykorzystaniem posiadanej wiedzy z zakresu chorób, psychologii i patologii. Wsparcie niepełnosprawnych i osób przechodzących rekonwalescencje jest niezwykle potrzebne w wielu placówkach, a często też w domach prywatnych rozmaitych pacjentów.

Zawodowa pomoc

W trakcie trwania nauki, nasi słuchacze są przygotowywani z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zapoznawani z podstawami anatomii oraz socjologii i elementami zdrowia publicznego. Uczeni są również przeprowadzania czynności związanych z pielęgnacją i higieną pacjentów, którzy sami nie są w stanie tych zabiegów wykonać.
Edukacja odbywa się w weekendy, a tytuł absolwenta naszej szkoły policealnej oraz opiekuna medycznego, słuchacz zdobywa po roku nauczania.

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekun medyczny to osoba profesjonalnie opiekująca się osobami chorymi i niesamodzielnymi. Do jego zadań należy przede wszystkim dbanie o stan fizyczny i psychiczny chorego poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a także rozmowę i udzielanie wsparcia. Celem opiekuna jest też jak największa aktywizacja chorego i nauczenie go częściowej samodzielności, na przykład poprzez organizowanie czasu wolnego.
Od osób wykonujących ten zawód wymaga się empatii i umiejętności postawienia się w sytuacji pacjenta. Przyszły pracownik medyczny powinien być współczujący i komunikatywny. Serdecznie podejście do pacjentów jest również wymagane od kandydatów na ten kierunek. Ważna jest ponadto dobra kondycja fizyczna – pacjentom trzeba często pomagać w najprostszych, codziennych czynnościach.
Absolwenci kierunku z łatwością znajdą pracę w placówkach państwowych, prywatnych oraz jako wsparcie indywidualne. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużającym się okresem życia, zapotrzebowanie na opiekunów medycznych wciąż wzrasta.

Perspektywy zatrudnienia:
 • Oddziały szpitalne
 • Domy pomocy społecznej
 • Środowiskowe domy pomocy
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze, leczniczo-pielęgnacyjne
 • Opieka indywidualna w domach pacjentów
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
Wiedza i umiejętności absolwenta:
 • Pomoc osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach życiowych i w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
 • Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej, umiejętność ich zaspokajania i rozwiązania
 • Pomoc osobie chorej w utrzymywaniu aktywności ruchowej
 • Profesjonalne przeprowadzanie zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 • Stosowanie i dezynfekowanie przyborów i urządzeń niezbędnych przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych
 • Pomoc choremu przy korzystaniu z urządzeń rehabilitacyjnych i ortopedycznych
 • Szeroka znajomość metod i technik terapii zajęciowej: socjoterapii, ergoterapii, arteterapii i stosowanie ich w praktyce
 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, psychologii i socjologii
 • Znajomość słownictwa z zakresu ochrony zdrowia w języku angielskim i migowym
 • Dokumentowanie przeprowadzonych zabiegów i czynności
 • Znajomość przepisów sanitarno-epidemiologicznych
 • Zdolność do rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną i do udzielenia
  wsparcia psychicznego zgodnie z zasadami psychologii i socjologii
 • Umiejętność aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej lub niesamodzielnej
 • Asystowanie personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów
 • Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego
 • Znajomość zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  w ochronie zdrowia
Przedmioty:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielne
 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów