Zarezerwuj miejsce ON-LINE
Opiekun medyczny
pomagaj i pracuj
Nie wymagamy matury
0 zł opłat
1,5 roku nauki
Wśród proponowanych w naszej szkole policealnej szkoleń, wyjątkowe miejsce zajmuje kierunek zawodowy na opiekuna medycznego. Jest to profesja wymagająca wielkiej delikatności oraz umiejętności szybkiej reakcji z wykorzystaniem posiadanej wiedzy z zakresu chorób, psychologii i patologii. Wsparcie niepełnosprawnych i osób przechodzących rekonwalescencje jest niezwykle potrzebne w wielu placówkach, a często też w domach prywatnych rozmaitych pacjentów.

Zawodowa pomoc

W trakcie trwania nauki, nasi słuchacze są przygotowywani z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zapoznawani z podstawami anatomii oraz socjologii i elementami zdrowia publicznego. Uczeni są również przeprowadzania czynności związanych z pielęgnacją i higieną pacjentów, którzy sami nie są w stanie tych zabiegów wykonać. Edukacja odbywa się w weekendy, a tytuł absolwenta naszej szkoły policealnej oraz opiekuna medycznego, słuchacz zdobywa po półtora roku nauczania.

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekun medyczny to osoba profesjonalnie opiekująca się osobami chorymi i niesamodzielnymi. Do jego zadań należy przede wszystkim dbanie o stan fizyczny i psychiczny chorego poprzez wykonywanie czynności medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych, a także rozmowę i udzielanie wsparcia. Celem opiekuna jest też jak największa aktywizacja przyłóżkowa chorego. Od osób wykonujących ten zawód wymaga się empatii i umiejętności postawienia się w sytuacji pacjenta. Przyszły pracownik medyczny powinien być współczujący i komunikatywny. Serdeczne podejście do pacjentów jest również wymagane od kandydatów na ten kierunek. Ważna jest ponadto dobra kondycja fizyczna. Pacjentom trzeba często pomagać w najprostszych, codziennych czynnościach. Absolwenci kierunku z łatwością znajdą pracę w placówkach państwowych, prywatnych oraz jako wsparcie indywidualne. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużającym się okresem życia, zapotrzebowanie na opiekunów medycznych wciąż wzrasta.

Co otrzymasz?

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom zawodowy
Certyfikaty kwalifikacji zawodowej i dodatkowych szkoleń
Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Perspektywy zatrudnienia

Oddziały szpitalne
Domy pomocy społecznej
Środowiskowe domy pomocy
Zakłady opiekuńczo-lecznicze, leczniczo-pielęgnacyjne
Opieka indywidualna w domach pacjentów
Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

Przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
Podstawy opieki medycznej
Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej
Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych oraz wykonywanie wybranych czynności opieki pielęgnacyjnej
Język migowy zawodowy
Język angielski zawodowy
Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem opieki nad osobami z demencją
Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - metoda Hoppe

Przedmioty

Wiedza i umiejętności

Pomoc osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach życiowych i w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej, umiejętność ich zaspokajania i rozwiązania
Pomoc osobie chorej w utrzymywaniu aktywności ruchowej
Profesjonalne przeprowadzanie zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych
Stosowanie i dezynfekowanie przyborów i urządzeń niezbędnych przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych
Pomoc choremu przy korzystaniu z urządzeń rehabilitacyjnych i ortopedycznych
Szeroka znajomość metod i technik terapii zajęciowej: socjoterapii, ergoterapii, arteterapii i stosowanie ich w praktyce
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, psychologii i socjologii
Znajomość słownictwa z zakresu ochrony zdrowia w języku angielskim i migowym
Dokumentowanie przeprowadzonych zabiegów i czynności
Znajomość przepisów sanitarno-epidemiologicznych
Zdolność do rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną i do udzielenia wsparcia psychicznego zgodnie z zasadami psychologii i socjologii
Umiejętność aktywizacji i organizacji czasu wolnego osoby starszej, chorej lub niesamodzielnej
Asystowanie personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów
Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego
Znajomość zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
Zapisz się