Zarezerwuj miejsce ON-LINE

POJEDYNEK KIERUNKÓW


REGULAMIN KONKURSU POJEDYNEK KIERUNKÓWI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Pojedynek Kierunków” jest GRUPA PASCAL sp. z o.o.

2. Decyzje Organizatora i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestników konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestnik przesyłając swoje zgłoszenie jednocześnie oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin.II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. Osoba zgłaszająca się do konkursu musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna dostarczona do sekretariatu szkoły nie później niż 7 dni po wysłaniu zgłoszenia.

2. Każda osoba zgłaszająca się do  Konkursu Pojedynek Kierunków zobowiązana jest do przesłania filmu o maksymalnej długości 30 sekund w którym w dowolnej formie przedstawi dlaczego jej kierunek jest najlepszy i dlaczego warto na niego uczęszczać w Pascalu. Osoba która przesyła film potwierdza, że jest on jego autorstwa i powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy do konkursu, wyrażając zgodę na wykorzystanie wizerunku.

3. Wszystkie zakwalifikowane do finału osoby zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ustalonego przez Organizatorów.

4. W przypadku przesłania filmu o większej długości, organizator ma prawo do zakwalifikowania go w konkursie oraz edycji w tym skrócenia go na potrzeby konkursu.III. PRZEBIEG KONKURSU

1. ETAP PIERWSZY [21.04.2023 - 14.05.2023]

a. Ogłoszenie akcji i zbieranie zgłoszeń.

b. W tym czasie użytkownicy będą mogli przesyłać swoje zgłoszenia, filmiki oraz wypełnione formularze.

c. Po zakończeniu zbierania zgłoszeń profile uczestników będą im wysłane do akceptacji przed rozpoczęciem głosowania2. ETAP DRUGI [16.05.2023 godz. 12:00 – 11.06.2023 godz. 14:00]

a. Głosowanie na uczestników przez publiczność.

b. Wyboru dokonują internauci poprzez głosowanie na wybranego uczestnika na stronach Organizatora lub oddając głos poprzez wypełnienie głosu fizycznie w jednym z 24 sekretariatów szkół Pascal.

c. Dozwolone są reklamy swojego profilu w swoich sieciach kontaktów.
d. Udział w głosowaniu mogą brać udział tylko osoby przebywające na terenie Polski.

e. Głosy oddane na stronie internetowej mają wagę – 1.

f. Głosy oddane w sekretariacie szkoły Pascal mają wagę – 5.

h. Jeden użytkownik może głosować raz dziennie z polskiego IP. Wszystkie zagraniczne będą usuwane przez organizatora.

i. Głosy oddane przez użytkownika w kolejnych dniach sumują się

j. Organizator konkursu ma prawo żądać wyjaśnień i anulować głosy pozyskany w nieuczciwy sposób.

k. Zabrania się zakupu głosów oraz korzystania z oprogramowania mającego na celu ominięcie blokad (między innymi oddawanie więcej niż 1 głos dziennie).

 

IV. ZAKOŃCZENIE KONKURSU

1.  W przypadku takiej samej ilości głosów oddanych na kilku uczestników decyzję podejmuje Jury.

2.  14 czerwca 2023r. zostaną ogłoszone wyniki na Facebooku "Pascal - Szkoły za darmo" https://www.facebook.com/ECKPascal

3. Nagrody

Miejsce 1 – telefon Xiaomi Redmi 9C

Miejsce 2 – kamerka sportowa

Miejsce 3 – smartwatch

Miejsce 4 – słuchawki bluetooth

Miejsce 5 – pakiet gadżetów Pascal: torbo-ręcznik, skarpetki, frisbee, okulary przeciwsłoneczne, notes z długopisem 


Nagrody dodatkowe: przypinki dla całego kierunku w mieście, w którym uczestnik zajał pierwsze miejsce.


4. Organizator zobowiązuje się do wydania nagrody w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.

 

V. JURY

1. Skład Jury ustala Organizator. W skład jury konkursu wchodzi przedstawiciel firmy GRUPA PASCAL sp. z o.o., bądź osoba wskazana przez Organizatora.

2. Udział w pracach Jury jest honorowy.

3. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.

4. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.

5. W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczestnik w momencie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 08 1997r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883) oraz publikacje i rozpowszechnianie jej wizerunku przez organizatora i firmy współpracujące.

2. Uczestnik oświadcza, iż nie będzie rościła żadnych pretensji w stosunku do Organizatora za publikację nadesłanych przez nią filmów na oficjalnej stronie konkursu, w materiałach zamieszczanych przez media współpracujące z Organizatorem oraz stronie internetowej i na profilach Organizatora na portalach społecznościowych.

3. GRUPA PASCAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez uczestnika

niniejszego regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Organizatora w dowolnym czasie. Uczestnicy Konkursu zostaną o tym poinformowani drogą mailową minimum 1 dzień przed wejściem zmiany.

5. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny, co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie uczestników Konkursu.

6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości co do treści lub interpretacji niniejszego Regulaminu wszelkie decyzje podejmuje GRUPA PASCAL sp. z o.o. – Organizator Konkursu od których to decyzji odwołanie nie przysługuje.