Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Pascal - pomocnik Mikołaja


Regulamin akcji "Pascal – pomocnik Mikołaja"

 

§1 Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Akcji jest Grupa Pascal Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/90, 90-350 Łódź

2.    Zbiórka na rzecz prezentów świątecznych dla domów dziecka zostanie przeprowadzona wyłącznie w sekretariatach Szkół Pascal w dniach 21.11.2022r. – 10.12.2022r. do godziny 16:00

 

§2 Warunki i zasady uczestnictwa w akcji

1.    Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna

 

§3 Etapy akcji

1.   Pierwszym etapem akcji jest przyniesienie przez uczestnika dowolnej liczby podarunków dla domu dziecka do dowolnego sekretariatu Szkoły Pascal. Dom dziecka jest wybierany przez oddział Szkoły Pascal. Lista zbieranych produktów znajduje się § 5.

2.   Drugim etapem jest zapakowanie podarunków ze zbiórki oraz dołożenie zakupionych przez Szkołę Pascal prezentów.

3.   Szkoła Pascal deklaruje przekazanie wszystkich zebranych prezentów na rzecz lokalnego dla każdego oddziału domu dziecka nie później niż do dnia 23.12.2022r. Pracownik Sekretariatu Szkoły Pascal wskaże uczestnikowi podczas oddawania prezentów konkretną akcję charytatywną, którą Szkoła Pascal wspiera. 

4.    Oddanie prezentów przez uczestnika może odbyć się tylko i wyłącznie osobiście w dowolnym sekretariacie Szkoły dla dorosłych Pascal.

 

§ 4 Lista prezentów, które można przekazywać w sekretariatach Szkoły Pascal na rzecz domów dziecka.

1.    Listy będą aktualizowane na mediach społecznościowych (Załącznik 1).

Przyjmujemy (nowe)

Nie przyjmujemy

- Słodycze z terminem przydatności minimum 1 miesiąc

- Zabawki

- Gry planszowe

- Artykuły plastyczne

- Kosmetyki (np.: szampon, żel pod prysznic, krem do rąk, balsam, chusteczki higieniczne, mokre chusteczki)

 

- Pluszaków

- Odzieży

- Produktów spożywczych innych niż słodycze

- Produktów innych niż wymienionych w kolumnie po lewej stronie

 

2.    Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu podarunku uwarunkowana jest zapotrzebowaniem zgłoszonym przez domy dziecka. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu podejmuje sekretarz Szkoły Pascal. Organizator zastrzega prawo do nieprzyjęcia podarunku jeśli będzie on: wadliwy, zniszczony, pochodził z kolumny „Nie przyjmujemy”.

 

§ 5 Dane osobowe uczestników akcji

1.    Grupa Pascal Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych uczestników Akcji. Przystępując do Akcji i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2.    W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia grupę serwisów Meta  z odpowiedzialności za akcję prowadzony przez Grupa Pascal Sp. z o.o.

3.    Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana.

 

§ 7 Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać nazwę Akcji czyli „Pascal – pomocnik Mikołaja”, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, adres sekretariatu, którego dotyczy reklamacja, opis i powód reklamacji oraz adres zwrotny, na który Organizator wyśle odpowiedź. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

2.    Uczestnicy uprawnieni są do składania reklamacji w terminie 30 dni od dnia upływu czasu trwania Akcji.

3.    Reklamacje złożone po dacie wskazanej, jak również reklamacje nie zawierające danych wskazanych w § 6 pkt. 1 nie będą rozpatrywane.

4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Akcji.

5.    Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.    Komisja rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w przesłanym piśmie, w terminie maksymalnie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


Załącznik 1

Bydgoszcz
https://www.facebook.com/BydgoszczPascal
Chojnice
https://www.facebook.com/PascalChojnice
Częstochowa
https://www.facebook.com/PascalCzestochowa
Ełk
https://www.facebook.com/PascalElk
Gdańsk
https://www.facebook.com/PascalGdansk
Głogów
https://www.facebook.com/PascalGlogow
Grudziądz
https://www.facebook.com/pascalgrudziadz
Kraków
https://www.facebook.com/SzkolaPascalKrakow
Kutno
https://www.facebook.com/PascalKutno
Pascal Legnica
https://www.facebook.com/PascalLegnica
Pascal Leszno
https://www.facebook.com/PascalLeszno
Pascal Lubin
https://www.facebook.com/SzkolaPascalLubin
Pascal Nysa
https://www.facebook.com/PascalNysa
Ostróda
https://www.facebook.com/PascalOstroda
Otwock
https://www.facebook.com/PascalOtwock
Płock
https://www.facebook.com/PascalPlock
Poznań
https://www.facebook.com/SzkolaPascalPoznan
Tczew
https://www.facebook.com/PascalTczew
Wałbrzych
https://www.facebook.com/PascalWalbrzych
Warszawa
https://www.facebook.com/PascalWarszawa
Włocławek
https://www.facebook.com/pascalwloclawek
Wyszków
https://www.facebook.com/PascalWyszkow
Zawiercie
https://www.facebook.com/PascalZawiercie