Zarezerwuj miejsce ON-LINE

TALENT SHOW 2.0


TALENT SHOW 2.0

 

PASCAL TALENT SHOW

 REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW

        I.                         DEFINICJE

“Aplikacja”

Aplikacja mobilna „Pascal - Szkoły za darmo!”

"Czas trwania Konkursu"


Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.06.2023 r., a kończy się w dniu 29.09.2023 r., który jest ostatecznym dniem w którym Uczestnicy mogą ubiegać się o Nagrody.

"Komisja Konkursowa"


powołana przez Organizatora komisja w składzie [_] osób, będących członkiem zarządu lub pracownikiem Organizatora, dokonująca wyboru Laureatów Konkursu, a także realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, w szczególności opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu.

"Konkurs"

wydarzenie promocyjno-reklamowe w formie konkursu pod nazwą „PASCAL TALENT SHOW” realizowane przez Organizatora w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na zasadach wynikających z Regulaminu.

"Laureat"

Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę.

"Nagroda"

Nagroda rzeczowa przyznana Uczestnikowi w zależności od zajętego w Konkursie miejsca, w postaci Laptopa marki ASUS o wartości 1990zł (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) lub Smartfona marki Xiaomi Redmi o wartości 500zł (słownie: pięćset złotych), lub  kamerki sportowej marki Action Camera 4K o wartości 250zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), lub  słuchawek bluetooth marki Motorola o wartości 150zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), lub powerbanku marki Power Bank D606 o wartości 79zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych), przy czym wskazane wartości są kwotami brutto.

"Organizator"

Grupa Pascal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Tymienieckiego 25C/ 90, 90-350 Łódź, której księgi przechowywane są w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000445246, NIP: 7262651222, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł.

"Partner"

osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z Organizatorem w formie pisemnej umowę o współpracy.

"Praca Konkursowa"

Praca polegająca na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu filmu, na którym Uczestnik Konkursu pokazuje swój talent, o maksymalnej długości czasu 30 sekund, w dowolnym formacie.

“Przewodniczący Komisji Konkursowej”

przedstawiciel Organizatora Konkursu.

“Regulamin”

niniejszy dokument określający zasady Konkursu, dostępny na Stronie internetowej, w Aplikacji sekretariatach Szkoły oraz koncie społecznościowym Organizatora Facebook [https://www.facebook.com/ECKPascal] i Instagram [https://www.instagram.com/szkolapascal/].

"Strona internetowa"

Strona internetowa przygotowana na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, która dostępna jest pod adresem: https://pascal.edu.pl/talentshow/.

"Szkoła"

Placówki szkoły policealnej “Pascal” prowadzone przez Organizatora w ramach jego działalności gospodarczej.

"Uczestnik"

osoba biorąca udział w Konkursie po uprzednim spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie.

"Wyróżnienie"

nagroda rzeczowa przyznawana Uczestnikowi w Czasie trwania Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

"Zgłoszenie"

zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie Pracy Konkursowej w Czasie trwania Konkursu. Do niniejszego Konkursu Uczestnik może zgłosić się wyłącznie poprzez stronę internetową https://pascal.edu.pl/talentshow/zgloszenie/. Szczegółowy opis przystąpienia do Konkursu przez Stronę internetową Konkursu wskazany jest w pkt 4 Regulaminu;

 

      II.                        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   1. Celem Konkursu jest dostrzeżenie talentów słuchaczy Szkoły oraz Uczestników oraz promocja Szkoły.

2.       Nagrody oraz Wyróżnienia w Konkursie zapewnia Organizator.

3.       Konkurs przeprowadzany jest na zasadach wynikających z Regulaminu, z którego treścią Uczestnik powinien się zaznajomić przed przystąpieniem do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację treści Regulaminu.

4.       Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

5.       Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail pod adres: talent@pascal.edu.pl.


    III.                        CZAS I MIEJSCE KONKURSU

1.       Konkurs prowadzony będzie na terenie Polski stacjonarnie w 24 sekretariatach Szkoły, których lista jest dostępna pod adresem: https://pascal.edu.pl/wybierz-miasto/, a także za pośrednictwem Strony internetowej i Aplikacji oraz kont Organizatora w mediach społecznościowych, tj. platformy Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ECKPascal.

2.       Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu i wyłonieniem Laureatów prowadzi Organizator.

3.       Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.06.2023 r., a kończy się w dniu 29.09.2023 r., który jest ostatecznym dniem w którym Uczestnicy mogą ubiegać się o nagrody.

4.       Uczestnicy mają możliwość dokonania Zgłoszeń od dnia 30.06.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 15.08.2023 r.

5.       Głosowanie na Prace Konkursowe odbędzie się w dniach 21.08.2023 r. - do godz. 14:00:00 dnia 10.09.2023 r.

6.       Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 15.09.2023 r. na platformie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ECKPascal.

    IV.                        WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1.       Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich, lub posiadających zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski (zwanych dalej: „Uczestnikami”), posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

2.       Zgoda przedstawiciela ustawowego, o której mowa w ust. powyżej, musi być dostarczona do sekretariatu Szkoły najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przy czym termin ten uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgoda została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

3.       Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

4.       Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.       Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

6.       Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga spełnienia wymogów wskazanych powyżej oraz następuje poprzez dokonanie prawidłowego Zgłoszenia.

7.       W przypadku przesłania Pracy Konkursowej o długości filmu większej niż 30 sekund Organizator zastrzega sobie prawo do jej edycji poprzez skrócenie długości czasu trwania w taki sposób, aby Praca Konkursowa odpowiadała kryteriom wskazanym w Regulaminie.

8.       Zgłoszenia zawierające Prace Konkursowe, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu zostaną odrzucone przez Komisję Konkursową.

9.       Uczestnik uprawniony jest do promowania swojej Pracy Konkursowej w mediach społecznościowych.

      V.                        PRAWA AUTORSKIE

1.       Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa. Organizator jest upoważniony do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu.

2.       Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

3.       Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych praw osób trzecich w związku Pracą Konkursową. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej treści, w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

4.       Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję, że jego Praca Konkursowa nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych z Pracą Konkursową.

5.       Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej, zgodnie z potrzebami Organizatora.

6.       Praca Konkursowa przesłane przez Uczestnika może zostać umieszczone w Internecie lub w kampaniach promocyjnych Organizatora lub w mediach u podmiotów współpracujących z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

7.       Udostępnienie przez Uczestnika Pracy Konkursowej Organizatorowi równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:

a.       utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

b.       zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c.       publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),

d.       wielokrotne publiczne wystawienie,

e.       eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

f.        publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

g.       wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do działań reklamowych i marketingowych produktów Organizatora,

h.       wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g),

8.       Uczestnik, poprzez przesłanie Pracy Konkursowej, oświadcza, że wszystkie osoby, których wizerunek został przedstawiony w tejże Pracy Konkursowej, wyraziły zgodę na jego wykorzystanie na potrzeby Konkursu, w tym do promocji Szkoły. Dotyczy to także wizerunku małoletnich, co do których Uczestnik powinien otrzymać zgodę od ich opiekunów prawnych na udział w Konkursie oraz udostępnienie wizerunku (jeśli sam nie ma do tego uprawnień, gdyż nie jest ich opiekunem prawnym).

9.       Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie wizerunku zawartego w Pracy Konkursowej na wszelkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.

   VI.                        PRZEBIEG GŁOSOWANIA

1.       Głosowanie na Prace Konkursowe odbędzie się w dniach 21.08.2023 r. - do godz. 14:00:00 dnia 10.09.2023 r.

  1. Do głosowania na Prace Konkursowe uprawnione są wyłącznie osoby przebywające na terenie Polski.
  2. Głosy można oddawać na Stronie internetowej, w Aplikacji lub w jednym z 24 sekretariatów Szkoły raz dziennie.
  3. Głosy oddawane przez Stronę internetową i Aplikację mogą pochodzić wyłącznie z polskiego IP.
  4. Zabrania się pozyskiwania głosów poprzez ich zakup oraz korzystania z oprogramowania mającego na celu ominięcie blokad uniemożliwiających oddanie więcej niż 1 głosu dziennie.

6.       Oddane głosy są ważone według następujących kryteriów:

data oddania głosu

głosy oddane na Stronie internetowej

Głosy oddane w jednym z 24 sekretariatów Szkoły

 

1 głos o wadze x1

1 głos o wadze x5

24.08.2023 r.

 

1 głos o wadze x20

31.08.2023 r.

 

1 głos o wadze x60

07.09.2023 r.

 

1 głos o wadze x100


7.       Uczestnikowi, który zdobędzie najwięcej głosów oddanych stacjonarnie w jednym z 24 sekretariatów Szkoły przyznaje się Wyróżnienie według następującej tabeli:

Data

Wyróżnienie

24.08.2023 r.

kubek termiczny, torboręcznik, zestaw 3 kosmetyków Ziaja, okulary przeciwsłoneczne i parasolka.

31.08.2023 r.

ekotorba, ręcznik, frisbee, zestaw 3 kosmetyków Ziaja, skarpetki.

07.09.2023 r.

workoplecak, koc, frisbee, zestaw 3 kosmetyków Ziaja, skarpetki.

24.08.2023 r. łącznie z 10.09.2023 r.

kubek termiczny, torbo-ręcznik, zestaw ziaja, okulary przeciwsłoneczne i parasolka.

 

8.       Uczestnik, który opublikuje na swoim koncie publicznym Instagram zdjęcie lub film z wybranego sekretariatu, na którym widać logo szkoły Pascal oraz oznaczy Szkołę poprzez: „@szkolapascal” oraz hasztag: „#szkolapascal” otrzyma dodatkowo 200 punktów, które zostaną zsumowane przy podliczaniu głosów przez Komisję Konkursową. Post na Instagramie musi widnieć na koncie Instagram Uczestnika minimalnie do dnia 15.09.2023. Do Konkursu będą zliczane punkty z maksymalnie 3 postów opublikowanych przez jednego Uczestnika na jego koncie Instagram. Relacje na Instagramie nie będą brane pod uwagę przy punktacji.

9.       W celu przyznania punktów, o których mowa w ustępie powyżej, Uczestnik musi wysłać Organizatorowi potwierdzenie zamieszczenia zdjęcia wraz z odpowiednim oznaczeniem w postaci screenshota opublikowanego postu na adres e-mail: talent@pascal.edu.pl

10.   W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do głosów oddanych na Uczestnika poprzez Stronę internetową lub Aplikację Organizator ma prawo zażądać od Uczestników wyjaśnień i anulować głosy uzyskane w sposób sprzeczny z Regulaminem.

  VII.                         KOMISJA KONKURSOWA

1.       Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywać się będą w dniach 11.09.2023 r. -12.09.2023 r.

2.       Przy ocenie Prac Konkursowych, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a.       Ilość głosów oddanych na Pracę Konkursową,

b.       oryginalność wykonania Pracy Konkursowej,

c.       pomysłowość i kreatywność.

3.       W przypadku takiej samej ilości głosów oddanych na kilku Uczestników decyzję podejmuje Komisja Konkursowa według kryteriów wskazanych w ust. 2 lit. b. i c. powyżej.

4.       Do zadań Komisji Konkursowej należy:

a.       ocena prawidłowości dokonanych Zgłoszeń;

b.       zliczenie głosów oddanych na Pracę Konkursową;

c.       sporządzenie listy Laureatów, którzy otrzymali prawo do Nagrody;

d.       prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

5.       Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Każdy Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

6.       Godzinę ogłoszenia wyników Konkursu określa Przewodniczący Komisji Konkursowej.

VIII.                         NAGRODY

1.       Laureat może wygrać w Konkursie jeden raz, jedną Nagrodę podczas Czasu trwania Konkursu.

2.       Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród oraz odprowadzenie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest Organizator.

3.       Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę̨ ani na nagrodę̨ innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.

4.       Laureat Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.

  1. Weryfikacja prawa do Nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
    1. W ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od zakończenia posiedzenia Komisji Konkursowej Organizator wyśle wiadomość do Laureatów na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. Jeżeli Laureat jest równocześnie słuchaczem Szkoły Organizator może również podjąć kontakt telefoniczny.
    2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

6.       Laureat jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, a także adres urzędu skarbowego właściwego dla Laureata, data urodzenia, numer telefonu, obywatelstwo, dane paszportowe (numer, data wystawienia, data ważności), a także inne dane niezbędne do otrzymania Nagrody, których będzie wymagał Organizator.

7.       Laureat traci również prawo do Nagrody, gdy:

a.       nie dopełni w terminie któregoś z warunków, do którego jest zobligowany zgodnie z Regulaminem; lub

b.       naruszył postanowienia Regulaminu;

c.       odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania Nagrody.

8.       Brak podania danych lub podanie przez Laureata danych błędnych i brak sprostowania w terminie zakreślonym przez Organizatora skutkuje wykluczeniem z grona Laureatów i wyborem przez Komisję Konkursową nowego Laureata w miejsce Laureata, od którego Organizator nie otrzymał danych. Wybór nastąpi w trybie i na zasadach opisanych w Regulaminie.

9.       Nagroda zostanie udostępniona przez Organizatora do odbioru w jednym z 24 sekretariatów Szkoły. Miejsce udostępnienia zostanie określone na podstawie danych przesłanych Organizatorowi, o których mowa powyżej.

10.   Partnerzy mogą przyznawać dodatkowe nagrody na podstawie odrębnych porozumień zawartych z Organizatorem.

    IX.                        POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora oraz w formie e-mail w Czasie trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 4 (słownie: czterech) dni od dnia opublikowania listy Laureatów Konkursu. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na adres siedziby Organizatora, jak również na adres e-mail Organizatora, tj. talent@pascal.edu.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu na adres Organizatora lub data otrzymania korespondencji e-mail na skrzynkę elektroniczną Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.

2.       Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz adres e-mail Uczestnika.

3.       Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 7 (słownie: siedem) dni roboczych liczonych od dnia jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailowo.

4.       Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.       W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.

      X.                        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.       Dane Osobowe będą gromadzone przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia listy Laureatów, ich danych oraz wydania Nagród (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO), a także w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od Nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Organizatora odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

a.       dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);

b.       dostawcy usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne;

c.       wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe);

d.       Partnerzy.

3.       Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.

4.       W przypadku platformy Facebook, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

5.       W przypadku aplikacji Instagram , transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Instagram (https://privacycenter.instagram.com/policy).

6.       Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, tj. będzie to Czas trwania Konkursu, a w odniesieniu do Laureatów również okres wymagany przez odpowiednie przepisy podatkowe. W przypadku zgłoszenia roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

7.       Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8.       Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

10.   W przypadku Pracy Konkursowej zawierającego wizerunek, dane osobowe Uczestnika oraz dane osobowe osób utrwalonych w Pracy Konkursowej mogą być wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych podczas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów społecznościowych. Wysyłając Pracę Konkursową, Uczestnik Konkursu potwierdza, że przekazał osobom trzecim, których wizerunek jest utrwalony w Pracy Konkursowej informacje o przetwarzaniu ich danych oraz że wyraziły one zgodę na wykorzystanie wizerunku w Pracy Konkursowej.

11.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

12.   W każdym momencie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie dokumentowej umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednakże, wycofanie zgody o której mowa w niniejszym ustępie oznacza jednocześnie wycofanie się z Konkursu, a w przypadku Laureatów zrzeczenie się do prawa z nagrody.

13.   Z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na Stronie internetowej można zapoznać się w treści polityki prywatności Organizatora, która dostępna jest pod adresem: https://pascal.edu.pl/polityka-prywatnosci/.

    XI.                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na Stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

2.       W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Polskiego Kodeksu cywilnego.

3.       O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data wpływu na adres Organizator lub data otrzymania korespondencji e-mail na skrzynkę elektroniczną Organizatora, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

4.       Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.

5.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2023 r. i zastępuje dotychczas obowiązujące postanowienia.