Zarezerwuj miejsce ON-LINE

Egzaminy zawodowe Grudziądz

Szanowni Słuchacze!

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji 1: styczeń – luty 2018 r. i nie zdali tego egzaminu w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji 2: czerwiec – lipiec 2018 r.

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DO POBRANIA:

DEKLARACJA

1. Słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.

2. Absolwent składa dyrektorowi szkoły deklarację wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje   w zawodzie w roku szkolnym 2017\2018

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji w terminie. 

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji maj – lipiec 2018 mogą składać deklaracje o chęci przystąpienia do egzaminu w sekretariacie szkoły w terminie  nieprzekraczalnym do 18 lutego 2018 r.

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

część pisemna :

– długopis z czarnym tuszem

-można mieć kalkulator prosty

część praktyczna :

Pozostałe kwalifikacje : – długopis z czarnym tuszem

Poniżej oznaczenia kwalifikacji zawodowych: (kliknij w obrazek, aby powiększyć)

OZNACZENIE KWALIFIKACJI

Programy praktyk zawodowych, umowy oraz dzienniki praktyk należy odebrać w sekretariacie szkoły.

Poniżej zamieszczamy do pobrania plik, w którym prezentowane są warunki zwolnienia z praktyk zawodowych

Warunki-zwolnienia-z-praktycznej-nauki-zawodu

ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI

Dyrektor szkoły dla dorosłych:

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza — w zawodzie, w którym się kształci,

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu;

2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza — w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;

Wpisz szukane wyrażenie i wciśnij Enter aby wyszukać